Neveninstroomproject de Globe Vlaardingen

Informatie voor basisscholen

Nazorgtraject leerlingen De Globe

U ontvangt binnenkort een leerling van de Globe. Deze leerling heeft tijdens de periode dat hij op de Globe verbleef, onderwijs genoten in vrijwel alle vakken die in het regulier onderwijs ook geboden worden. Het leren van de Nederlandse taal stond hierbij telkens centraal. Ondanks de grote stappen die door veel van deze leerlingen zijn gezet, zal de woordenschat nog niet op het niveau zijn van de leerlingen uit de groep waarin deze leerling geplaatst wordt. Ook bij andere vakken kunnen nog hiaten voorkomen. Het is wenselijk ernaar te streven de ingezette leerlijnen te vervolgen. Om de kans van slagen in het onderwijs voor deze leerlingen te vergroten wordt een nazorgtraject geboden door de nazorgmedewerker. Deze medewerker is goed bekend met de werkwijze en didactiek op de Globe.

Hoe verloopt het traject?

1. Ouders zijn op de hoogte gebracht van het nazorgtraject door de leerkracht van de Globe
2. Uw school heeft informatie betreffende de leerling tijdens de warme overdracht ontvangen.
3. Uw school heeft het OKR en OPP ontvangen na uitstroom
4. Binnen 2 weken na uitstroom van de leerling wordt er door de nazorgmedewerker contact opgenomen met uw school en een eerste afspraak wordt gemaakt. Tijdens dit gesprek wordt de onderwijsbehoefte van de leerling besproken en vastgesteld welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn binnen de nieuwe onderwijssetting. Centraal staat het creëren van doorgaande leerlijnen.
5. Een vervolgafspraak en een observatie binnen de klas wordt gepland binnen 4 weken.
6. Het aantal gewenste afspraken zal per school verschillen. Gemiddeld kan gerekend worden op 3 a 4 afspraken per leerling per school.

Wat levert het voor u op?

- Praktische handreikingen betreffende NT2 didactiek, denk aan tips m.b.t. aanpak en werkwijzen, materialen en eventueel.
- Hulp, indien gewenst, bij het opstellen van een plan van aanpak voor deze leerling
- Achtergronden en verdieping m.b.t. de leerling en de NT2 didactiek.

Wat levert het de leerling op?

- Gevoel van veiligheid; de leerkracht “kent” de leerling al.
- Zekerheid door een goede aansluiting qua leerstof. Meer zelfvertrouwen.
- Rust en dus minder spanning. Ouders reageren heel positief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentatie de Globe voor het IB netwerk d.d. 5/3/15

1. Algemene informatie:

De Globe is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die weinig tot geen Nederlands spreken en korter dan 3 jaar in Nederland zijn. De Globe heeft momenteel drie groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Gemiddeld hebben we 12 tot 15 leerlingen per groep. Er zijn vier basiscursussen voor alle leerlingen en twee extra cursussen voor de bovenbouw leerlingen.

2. Het programma op de Globe:

De leerlingen zijn de hele dag op de Globe en hebben een continue rooster.
Naast veel aandacht voor Nederlands krijgen de leerlingen ook rekenen, sociaal/emotionele vorming, creatieve vakken, wereldoriëntatie (midden-en bovenbouw) en gym/zwemmen.

- Mondeling Nederlands: Dit is ons belangrijkste vak. Woordenschat taalfuncties, klanken en grammatica vormen de hoofdlijnen voor het Mondeling Nederlands voor een NT2 leerling. We gebruiken hiervoor de methode Mondeling Nederlands nieuw en de didactiek van Zien is Snappen van Josée Coenen voor de grammatica en zinsbouw. We hebben een taalkast met per module taalspelletjes om de passieve en actieve woordenschat te ontwikkelen. In elke klas hangen grafische modellen en tijdens de lessen maken we veel gebruik van coöperatieve en actieve werkvormen.

- Lezen: De leerlijn lezen bestaat uit aanvankelijk, voortgezet en begrijpend lezen. Vanaf cursus 3 krijgen leerlingen, die eraan toe zijn begrijpend lezen aangeboden m.b.v. de methode Tekstverwerken. Voor de bovenbouwers, die eraan toe zijn zit Nieuwsbegrip in ons aanbod.

- Spelling: Ter ondersteuning van de leerlijnen lezen en spelling wordt Taal in blokjes gebruikt. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

3. Aanmelding/uitstroom:

In de meeste gevallen worden de leerlingen via een basisschool bij de Globe aangemeld. Na de intake worden de leerlingen zo snel mogelijk geplaatst.
Leerlingen worden naar leeftijd in een groep geplaatst.
Wij werken groepsdoorbrekend en de kinderen werken op hun eigen niveau met hun eigen leerlijn.
Na een tot anderhalf jaar op de Globe beheersen de kinderen de basis van het Nederlands. Bovenbouwers bieden wij een verlengd traject, waarin heel veel aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen. Bij de uitstroom zijn er drie mogelijkheden:
- reguliere basisschool
- de Internationale VOS voor de 12 jarigen
- SBO ( plaatsing vanuit het OT )
Voor het reguliere onderwijs maken de ouders de school van hun keuze kenbaar. Er wordt gekeken of plaatsing daar mogelijk is. Hierna start het nazorgtraject.

4. Streefdoelen:

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Dit zijn minimale doelen. Leerlingen, die deze leerlijn volgen zijn bij ons basisleerlingen. We streven per vakgebied naar hogere persoonlijke doelen om zo dicht mogelijk bij het klassenniveau in de buurt te komen.

5. Woordenschat:

De woordenschat van een leerling, die van de Globe komt, is meestal op het niveau van een 5/7 jarig Nederlands kind. Het is de taak van de basisscholen, deze woordenschat verder uit te breiden. Het is ook van groot belang aandacht te besteden aan functiewoorden en grammaticale constructies.

6. Het nazorgtraject:

Bij uitstroom moet de leerlijn worden voortgezet op de basisschool. Vanuit de Globe geven we aan met welke vakken de leerling met de groep kan meedraaien en voor welke vakken een eigen leerlijn of aparte instructie nodig is. Gekeken moet dan ook worden of de leerling de leerstof versneld of in een normaal tempo oppakt, om wel zo snel mogelijk aansluiting bij de groep te krijgen. Het is wel zo, dat dit voor bovenbouwleerlingen lastiger is, omdat de leertaal van m.n. rekenen en de zaakvakken nog onvoldoende is om alles te kunnen volgen. Vandaar ons extra aanbod van twee extra cursussen.
Als we kijken naar het uitstroomniveau van onze leerlingen wordt duidelijk, dat ze extra ondersteuning nodig hebben op de basisschool.
In januari 2015 is het nazorgtraject van start gegaan. Dit is voorlopig een pilot voor een jaar.
Om de overgang naar de basisschool soepeler te laten verlopen is er nu naast de warme overdracht een nazorgtraject. Na de warme overdracht neemt onze nazorgmedewerker Ans de Haan contact op met de leerkracht van de ontvangende school voor een eerste afspraak. Tijdens dit gesprek wordt de onderwijsbehoefte van de leerling vastgesteld a.d.h.v. het OPP. Er wordt gekeken welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn binnen de nieuwe onderwijsetting.
Centraal staat het realiseren van doorgaande leerlijnen. Een vervolgafspraak en een observatie binnen de klas wordt gepland. Daarna kunnen meerdere afspraken volgen. Dat is afhankelijk van de behoefte.
Tijdens de laatste periode op de basisschool en het nazorgtraject is er nauw contact tussen Ans en de Iber van de Globe.

Meenemen:

Voorbereiding op papier.
Voor de deelnemers:
- kopie leerlijnen
- kopie overzicht woordenschat in vergelijking met Nederlandse leerlingen
- kopie nazorgtraject de Globe
Stickje met impressie ( vragen Aurora )